Artikel 1. Definities

 1. De therapeut/praktijk: Cindy de Waard, praktijk Jouw gezonde darmen.
 2. De patiënt/cliënt: de wederpartij van Cindy de Waard, praktijk Jouw gezonde darmen.
 3. Incidentele adviezen, interventies, dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut/natuurgeneeskundige in opdracht van patiënt/cliënt worden uitgevoerd.
 4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse interventies en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse interventies voorkomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut/natuurgeneeskundige enerzijds en de patiënt/cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de patiënt/cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de patiënt/cliënt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut/natuurgeneeskundige zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse interventies betreffen.
 2. Een overeenkomst tussen de therapeut/natuurgeneeskundige en de patiënt/cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
 3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut/natuurgeneeskundige schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 4. Wijzigingen van- dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

 

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse interventies. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
  1. De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn,tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  2. Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

 

Artikel 5. Annulering

 1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de patiënt/cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
 2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
  1. Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.
  2. Consulten geannuleerd binnen 48 uur / dan wel binnen twee werkdagen voor de afspraak worden volledig in rekening gebracht.
  3. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut/natuurgeneeskundige gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
  4. De therapeut/natuurgeneeskundige is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de patiënt/cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

 

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

 1. De therapeut/natuurgeneeskundige zal alle informatie betreffende de patiënt/cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut/natuurgeneeskundige daartoe verplicht is of de therapeut/natuurgeneeskundige toestemming heeft verkregen.
 2. De therapeut/natuurgeneeskundige zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 3. De therapeut/natuurgeneeskundige zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de patiënt/cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy anno 2018.
 4. De therapeut/natuurgeneeskundige moet zich houden aan wettelijke bewaarplichten. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

 

Artikel 7. Tarieven

De tarieven voor consulten c.q. losse interventies zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

 

Artikel 8. Facturering en betaling

 1. Dienstverlening voor cliënten zal door de coach/therapeut/natuurgeneeskundige volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
 2. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de coach/therapeut te betalen.
 4. Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
 6. De therapeut/natuurgeneeskundige is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeut/natuurgeneeskundige zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De therapeut/natuurgeneeskundige geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt/cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut/natuurgeneeskundige. De therapeut/natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De therapeut/natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de therapeut/natuurgeneeskundige mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van de therapeut/natuurgeneeskundige voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut/natuurgeneeskundige beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt.
 6. De patiënt/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut/natuurgeneeskundige aansprakelijk wil stellen.
 7. De therapeut/natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De therapeut/natuurgeneeskundige zal zover het in zijn/haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

 

Utrecht, februari 2018

Ingeschreven bij de KvK te Rotterdam, onder nummer 69914788