Privacy

Jouw gezonde darmen maakt op twee manieren onderscheid in je privacy, namelijk je privacy als je deze website bezoekt en je privacy als je op consult komt in de praktijk (zie hieronder ‘Privacy als je op consult komt bij Jouw gezonde darmen’).

 

Privacy op de website

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Jouw gezonde darmen verzameld worden. Ik stuur via e-mail op onregelmatige basis een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling en anderzijds hebben zij soms een commercieel karakter. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Jouw gezonde darmen. Ook worden je naam en je e-mailadres aan de nieuwsbrief maillist toegevoegd als je bij mij een dienst afneemt of in het verleden af hebt genomen. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. De opslag van je gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.

 

Daarnaast worden je gegevens verzameld als je contact opneemt met mij via de website. Het gaat dan om je naam en e-mailadres en je telefoonnummer (mits je deze verstrekt). De e-mail van Jouw gezonde darmen wordt gehost door Siteground. Als je contact opneemt via het contactformulier op de website of via de mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Siteground.

 

Als laatste maakt de website van Jouw gezonde darmen gebruik van cookies. Deze worden gebruikt om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het website bezoek of de pagina’s die veel bezocht worden. Meer informatie over cookies kun je hier vinden.

 

Privacy als je op consult komt bij ‘Jouw gezonde darmen’

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Als je op consult komt bij Jouw gezonde darmen, dan ga ik er van uit dat je akkoord bent met deze privacyverklaring.

 

Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens
Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb daarnaast een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
– Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen (zie ook ‘Privacy op de zorgnota’ hieronder).
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar. De zorgnota bevat de volgende gegevens:
• Je naam, adres en woonplaats
• Je geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling
natuurgeneeskunde’
• De kosten van het consult

 

Hoe lang ik je gegevens bewaar

Ik zal je persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten vanwege wettelijke bewaarplichten langer bewaard worden, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

 

Beveiliging van je gegevens

Alle persoonsgegevens die door Jouw gezonde darmen worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die je gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot je gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

Daarnaast wordt je bezoek aan de website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat de verbinding met de website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url in je adresbalk.

 

Je rechten

Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvangt je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kun je verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar:

Cindy de Waard

cindy@jouwgezondedarmen.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.